• badkamer, toilet
  • fietsenstalling
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • kloostergebouw, entree
  • eetkamer
  • binnentuin
  • gevel 18 Septemberplein
badkamer, toilet fietsenstalling centrale werktafel tussen de spreekkamers kloostergebouw, entree eetkamer binnentuin gevel 18 Septemberplein