• fietsenstalling
  • badkamer, toilet
  • kloostergebouw, entree
  • gevel 18 Septemberplein
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • binnentuin
  • eetkamer
fietsenstalling badkamer, toilet kloostergebouw, entree gevel 18 Septemberplein centrale werktafel tussen de spreekkamers binnentuin eetkamer