• fietsenstalling
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • binnentuin
  • badkamer, toilet
  • kloostergebouw, entree
  • eetkamer
fietsenstalling centrale werktafel tussen de spreekkamers binnentuin badkamer, toilet kloostergebouw, entree eetkamer