• kloostergebouw, entree
  • eetkamer
  • badkamer, toilet
  • fietsenstalling
  • binnentuin
  • gevel 18 Septemberplein
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
kloostergebouw, entree eetkamer badkamer, toilet fietsenstalling binnentuin gevel 18 Septemberplein centrale werktafel tussen de spreekkamers