• binnentuin
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • eetkamer
  • gevel 18 Septemberplein
  • fietsenstalling
  • badkamer, toilet
  • kloostergebouw, entree
binnentuin centrale werktafel tussen de spreekkamers eetkamer gevel 18 Septemberplein fietsenstalling badkamer, toilet kloostergebouw, entree