• badkamer, toilet
  • eetkamer
  • kloostergebouw, entree
  • fietsenstalling
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • binnentuin
  • gevel 18 Septemberplein
badkamer, toilet eetkamer kloostergebouw, entree fietsenstalling centrale werktafel tussen de spreekkamers binnentuin gevel 18 Septemberplein