• eetkamer
  • gevel 18 Septemberplein
  • kloostergebouw, entree
  • binnentuin
  • badkamer, toilet
  • fietsenstalling
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
eetkamer gevel 18 Septemberplein kloostergebouw, entree binnentuin badkamer, toilet fietsenstalling centrale werktafel tussen de spreekkamers