• centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • eetkamer
  • badkamer, toilet
  • gevel 18 Septemberplein
  • fietsenstalling
  • binnentuin
  • kloostergebouw, entree
centrale werktafel tussen de spreekkamers eetkamer badkamer, toilet gevel 18 Septemberplein fietsenstalling binnentuin kloostergebouw, entree