• eetkamer
  • kloostergebouw, entree
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • gevel 18 Septemberplein
  • badkamer, toilet
  • fietsenstalling
  • binnentuin
eetkamer kloostergebouw, entree centrale werktafel tussen de spreekkamers gevel 18 Septemberplein badkamer, toilet fietsenstalling binnentuin