• centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • badkamer, toilet
  • binnentuin
  • gevel 18 Septemberplein
  • eetkamer
  • fietsenstalling
  • kloostergebouw, entree
centrale werktafel tussen de spreekkamers badkamer, toilet binnentuin gevel 18 Septemberplein eetkamer fietsenstalling kloostergebouw, entree