• badkamer, toilet
  • fietsenstalling
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • gevel 18 Septemberplein
  • eetkamer
  • binnentuin
  • kloostergebouw, entree
badkamer, toilet fietsenstalling centrale werktafel tussen de spreekkamers gevel 18 Septemberplein eetkamer binnentuin kloostergebouw, entree