• centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • eetkamer
  • gevel 18 Septemberplein
  • binnentuin
  • badkamer, toilet
  • kloostergebouw, entree
  • fietsenstalling
centrale werktafel tussen de spreekkamers eetkamer gevel 18 Septemberplein binnentuin badkamer, toilet kloostergebouw, entree fietsenstalling