• centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • badkamer, toilet
  • kloostergebouw, entree
  • binnentuin
  • eetkamer
  • fietsenstalling
centrale werktafel tussen de spreekkamers badkamer, toilet kloostergebouw, entree binnentuin eetkamer fietsenstalling