• fietsenstalling
  • badkamer, toilet
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • binnentuin
  • kloostergebouw, entree
  • eetkamer
fietsenstalling badkamer, toilet centrale werktafel tussen de spreekkamers binnentuin kloostergebouw, entree eetkamer