• binnentuin
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • kloostergebouw, entree
  • fietsenstalling
  • badkamer, toilet
  • eetkamer
binnentuin centrale werktafel tussen de spreekkamers kloostergebouw, entree fietsenstalling badkamer, toilet eetkamer