• fietsenstalling
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • badkamer, toilet
  • binnentuin
  • kloostergebouw, entree
  • gevel 18 Septemberplein
  • eetkamer
fietsenstalling centrale werktafel tussen de spreekkamers badkamer, toilet binnentuin kloostergebouw, entree gevel 18 Septemberplein eetkamer