• binnentuin
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • badkamer, toilet
  • eetkamer
  • gevel 18 Septemberplein
  • kloostergebouw, entree
  • fietsenstalling
binnentuin centrale werktafel tussen de spreekkamers badkamer, toilet eetkamer gevel 18 Septemberplein kloostergebouw, entree fietsenstalling