• eetkamer
  • fietsenstalling
  • badkamer, toilet
  • binnentuin
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • kloostergebouw, entree
eetkamer fietsenstalling badkamer, toilet binnentuin centrale werktafel tussen de spreekkamers kloostergebouw, entree