• fietsenstalling
  • gevel 18 Septemberplein
  • eetkamer
  • badkamer, toilet
  • binnentuin
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • kloostergebouw, entree
fietsenstalling gevel 18 Septemberplein eetkamer badkamer, toilet binnentuin centrale werktafel tussen de spreekkamers kloostergebouw, entree