• badkamer, toilet
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • fietsenstalling
  • gevel 18 Septemberplein
  • binnentuin
  • kloostergebouw, entree
  • eetkamer
badkamer, toilet centrale werktafel tussen de spreekkamers fietsenstalling gevel 18 Septemberplein binnentuin kloostergebouw, entree eetkamer