• centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • binnentuin
  • fietsenstalling
  • kloostergebouw, entree
  • badkamer, toilet
  • eetkamer
  • gevel 18 Septemberplein
centrale werktafel tussen de spreekkamers binnentuin fietsenstalling kloostergebouw, entree badkamer, toilet eetkamer gevel 18 Septemberplein