• centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • eetkamer
  • kloostergebouw, entree
  • fietsenstalling
  • binnentuin
  • gevel 18 Septemberplein
  • badkamer, toilet
centrale werktafel tussen de spreekkamers eetkamer kloostergebouw, entree fietsenstalling binnentuin gevel 18 Septemberplein badkamer, toilet