• kloostergebouw, entree
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • eetkamer
  • binnentuin
  • gevel 18 Septemberplein
  • fietsenstalling
  • badkamer, toilet
kloostergebouw, entree centrale werktafel tussen de spreekkamers eetkamer binnentuin gevel 18 Septemberplein fietsenstalling badkamer, toilet