• fietsenstalling
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • eetkamer
  • badkamer, toilet
  • kloostergebouw, entree
  • binnentuin
fietsenstalling centrale werktafel tussen de spreekkamers eetkamer badkamer, toilet kloostergebouw, entree binnentuin