• centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • badkamer, toilet
  • eetkamer
  • fietsenstalling
  • gevel 18 Septemberplein
  • kloostergebouw, entree
  • binnentuin
centrale werktafel tussen de spreekkamers badkamer, toilet eetkamer fietsenstalling gevel 18 Septemberplein kloostergebouw, entree binnentuin