• fietsenstalling
  • kloostergebouw, entree
  • eetkamer
  • badkamer, toilet
  • binnentuin
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • gevel 18 Septemberplein
fietsenstalling kloostergebouw, entree eetkamer badkamer, toilet binnentuin centrale werktafel tussen de spreekkamers gevel 18 Septemberplein