• fietsenstalling
  • kloostergebouw, entree
  • badkamer, toilet
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • binnentuin
  • gevel 18 Septemberplein
  • eetkamer
fietsenstalling kloostergebouw, entree badkamer, toilet centrale werktafel tussen de spreekkamers binnentuin gevel 18 Septemberplein eetkamer