• centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • kloostergebouw, entree
  • eetkamer
  • binnentuin
  • gevel 18 Septemberplein
  • badkamer, toilet
  • fietsenstalling
centrale werktafel tussen de spreekkamers kloostergebouw, entree eetkamer binnentuin gevel 18 Septemberplein badkamer, toilet fietsenstalling