• fietsenstalling
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • kloostergebouw, entree
  • binnentuin
  • eetkamer
  • badkamer, toilet
fietsenstalling centrale werktafel tussen de spreekkamers kloostergebouw, entree binnentuin eetkamer badkamer, toilet